Daki.cz

Ztrácíte se v nabídce finančních produktů u bank a nebankovních společností? Nejsou vám jasné některé pojmy z oboru půjček, hypoték a úvěrů? Na tomto webu bysme vám předkládáme charakteristiky základních finančních produktů. Dozvíte se obecné informace o hypotékách, konsolidacích, případně o půjčkách pro nezaměstnané. Sháníte-li, či nabízíte bezpečné půjčky, pak zkuste inzerci půjček. Perfektní přehled o vašich firemních financích vám zajistí účetní program Money S3!

Tipy na další weby

Jak probíhá exekuce?

Exekuce je pro každého z nás určitě něčím, co si nepřeje nikdy zažít. Je bohužel smutným faktem, že jejich počet stále stoupá. Jste si jistí, že o ní víte vše, co potřebujete? Co si vlastně pod pojmem „exekuce“ představit a jak vlastně probíhá?

Co je exekuce?

Exekuci definujeme jako nucený výkon exekučního titulu. Jedná se o vymožení peněžité částky od dlužníka pro věřitele. Dlužník je v tomto případě označen jako povinný, věřitel jako oprávněný. Exekuce se provádí na základě vzniklého dluhu. Ten je možné vymáhat až po tom, co je tento dluh přezkoumán soudem. Je to také soud, který stanovuje, do kdy má být dluh dlužníkem splacen. Pokud na toto dlužník nereaguje, může se věřitel znovu obrátit na soud s požadavkem na nařízení exekuce. V případě, že je oprávněný, soud mu vyhoví.

Povinný však nehradí pouze dluh, ale také náklady exekuce včetně odměny určené exekutorovi a další výdajů s exekucí spojených. Výše odměn exekutorům je častým námětem sporů. Mnohým lidem se zdají neadekvátní, stejně jako celkový nárůst dluhu v porovnání s primárním dluhem.

Co je exekuční titul

Exekuční titul definujeme jako rozhodnutí, na základě kterého se exekuce provádí. To tedy znamená, že exekuční titul opravňuje exekutora k výkonu exekuce. Exekučním titulem je nejčastěji rozhodnutí soudu, konkrétně rozsudek, platební rozkaz, trestní příkaz nebo usnesení.

Exekučním titulem může být také notářský zápis se svolením k vykonavatelnosti, exekutorský zápis, vykonavatelný rozhodčí nález, schválený smír, rozhodnutí a výkaz nedoplatků (ten se týká nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení) a jiná rozhodnutí daná zákonem.

Druhy exekuce

Exekuci je možné vykonat různými způsoby. Jedná se o:

Srážky ze mzdy jsou pro exekutora nejjistějším prostředkem k vymožení dlužné částky. Srážky se nutně nemusí týkat jen mzdy, ale i dalších pravidelných příjmů dlužníka, např. podpora v nezaměstnanosti, důchod, stipendium, nemocenská atd. Exekutor strhává třetinu částky, která z čisté mzdy zbývá po odečtení nezabavitelné částky. Více než jednu třetinu nelze strhávat, kromě případů, kdy se jedná o tzv. přednostní pohledávky. To je např. výživné, nedoplatky na daních, zdravotní a nemocenské pojištění. Za těchto okolností je možné strhnout až dvě třetiny.

Postižení peněz z bankovního účtu – i toto je exekutorova zákonná možnost. Může strhnout jakékoliv peníze bez ohledu na to, odkud pochází. Exekutor má právo nařídit bance, aby povinnému nevyplácela finanční prostředky až do výše vymahatelné pohledávky, či do jejího odvolání. V tomto případě je možné postihnout finanční prostředky na účtu dotyčného tak, aby mu na účtu zbyl alespoň dvojnásobek životního minima jednotlivce.

Prodej movitých věcí.O tom, že bylo vydáno usnesení o nařízení exekuce prodejem movitých věcí, se dlužník často dozví až při samotném provádění exekuce. Povinností dlužníka je zajistit exekutorovi přístup na všechna místa, kde má movité věci. Exekutor tyto věci označí a provede jejich soupis. S takto sepsanými věcmi nemůže dlužník dále nakládat. Stane-li se, že jsou exekučně zabaveny věci, které dlužníkovi nepatří, má jejich vlastník právo je požadovat zpět. Je však nutné dokázat, že se skutečně jedná o jeho majetek. Věci, které jsou předmětem exekuce jsou pak následně prodány v dražbě. Exekutor je oprávněn zabavit většinu majetku, jsou však věci, které nelze zabavit. Mezi tyto výjimky patří věci nezbytné k plnění svých pracovních úkolů, hmotného uspokojení sebe i rodiny a věci, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly. Jsou-li takto zabavené peníze v hotovosti, musí jedinci zbýt dvojnásobek životního minima. Dále se dlužníkům nezabavují snubní prsteny, oděvy, základní vybavení domácnosti, zdravotní potřeby, zvířata – zde mohou být zabavena zvířata hospodářská, nikoliv ta, která jsou člověku společníkem.

prodeji nemovitostise přistupuje v případě, že jsou dluhy velmi vysoké. Mělo by se tak stát pouze v případě, že dlužná částka je úměrná k zatížené nemovitosti. Nezbytné je v tomto případě ověření, zda je nemovitost skutečně ve vlastnictví dlužníka. Povinný nemá možnost bránit se exekučnímu výkonu tím, že by nemovitost převedl na někoho jiného. Je povinen oznámit veškerá břemena, předkupní právo, výměnek apod. Nemovitost se následně stává předmětem dražby. Nejnižší možná cena při prodeji nemovitosti se rovná dvěma třetinám její odhadní ceny.

Exekutor může povinného postihnout také pozastavením řidičského oprávnění. Může tak ale učinit pouze v případě, že je vymáhán nedoplatek výživného na nezletiletého potomka. Tento exekuční příkaz se doručuje na registr řidičů. Ještě dříve však tento příkaz musí být doručen dlužníkovi. Dnem doručení se mu pozastavuje řidičské oprávnění. K řízení motorových vozidel se bude moci vrátit až ve chvíli, kdy zaplatí dlužnou částku, případně když prokáže, že řidičské oprávnění nutně potřebuje k uspokojování svých životních potřeb, případně životních potřeb osob, ke kterým má vyživovací povinnost.

Průběh exekuce

Exekuce probíhá následovně:

Zahájení exekuce: Exekuce je zahájena dnem, kdy návrh na řízení dojde exekutorovi. Návrh podává věřitel na základě vykonavatelného exekučního titulu.

Žádost o pověření provedení exekuce: O něj žádá exekutor exekuční soud. Je-li jeho žádost oprávněná, soud mu vydá usnesení o nařízení exekuce a také pověření soudního exekutora. Povinný má možnost se proti usnesení odvolat. Soud však přihlíží pouze k námitkám, které se označují jako rozhodné, tj. že došlo k chybě, či že je pohledávka už zaplacena. K jiným námitkám nelze přihlédnout. Odvolání nemá odkladný účinek, to znamená, že průběh exekuce nezastaví. Další možností je jednat o vyrovnání dluhu s oprávněným.

Vykonávání exekuční činnosti postihováním majetku: Exekutor vydává exekuční příkaz. Dlužník od této chvíle nesmí majetek převést na jinou osobu, zatížit ho dluhy či jinými břemeny ani jakkoliv s ním nakládat. Pokud toto dotyčný provede, bude právní úkon považován za neplatný. Exekuce je prováděna různými způsoby, je možné jich provést více najednou, pokud jeden ze způsobů nevede k plnému uspokojení věřitele.

Konec exekučního řízení:Exekuční řízení končí vymožením dluhu. Další způsoby jsou ukončení na návrh věřitele a také z důvodu nemajetnosti dlužníka.

další zajímavé články
  • Nebankovní půjčky
  • Dluhopisy vs. akcie
  • Jiný název pro půjčku před výplatou? Rozhodně Finská půjčka
  • Jak vyhlásit osobní bankrot a jaké jsou podmínky
  • Jak probíhá vyřizování hypotéky
  • Rychlé půjčky
  • Půjčit si i banky nebo u nebankovní společnosti?
  • Kreditní karta pro každého
  • Půjčka až domů a bez poplatku. Známe tu nejlepší!
  • Víkendová rychlá půjčka do 10 minut