Daki.cz

Ztrácíte se v nabídce finančních produktů u bank a nebankovních společností? Nejsou vám jasné některé pojmy z oboru půjček, hypoték a úvěrů? Na tomto webu bysme vám předkládáme charakteristiky základních finančních produktů. Dozvíte se obecné informace o hypotékách, konsolidacích, případně o půjčkách pro nezaměstnané. Sháníte-li, či nabízíte bezpečné půjčky, pak zkuste inzerci půjček. Perfektní přehled o vašich firemních financích vám zajistí účetní program Money S3!

Tipy na další weby

Založení a vznik akciové společnosti

Firmy jsou rozličné. Můžeme je rozdělit dle několika rysů. Základním členěním je dle způsobu podnikání. Nejčastější způsob reprezentuje akciová společnost (a.s.).

Obecně o akciové společnosti

Pojem akciová společnost (a.s.) představuje obchodní společnost, která vlastní kapitál diferenciovaný na identické díly – akcie. Akcie lze nakupovat a zpeněžovat na trhu s financemi a mohou být vedeny na určité jméno nebo na vlastníka. Vlastníky/majiteli akcií jsou tzv. akcionáři, jejichž majetek není garancí za povinnosti společnosti. Od ledna r. 2014 upravuje řád akciových společností zákon číslo 90/2012 Sb., O obchodních korporacích (náhrada úpravy akciové společnosti v obchodním zákoníku).

Založení a vznik společnosti

K založení společnosti je potřeba zakladatelská smlouva nebo zakladatelská listina. První uvedená možnost se užívá, když je společnost zakládána větším počtem fyzických nebo právnických osob. Hlavní kapitál u akciové společnosti musí být min. 2 mil. Kč. Zakládá – li se s otevřenou nabídkou akcií, min. kapitál činní 20 mil.Kč. Smlouva nebo listina, v obou případech je nutností, aby byly uvedeny následující údaje – obchodní jméno, sídlo, předmět podnikání, základní majetek, počet akcií+ jejich cena, upisované vklady zakládajících členů, hodnota nepeněžní investice odborným posudkem (je – li jistý nepeněžní investice), restrikce převoditelnosti akcií na jméno, investice na splácení emisního kurzu, forma splacení podílu + ostatní údaje o něm, jmenování správce investice, koncept pravidel. K vybudování společnosti je potřeba akceptovat řád – veřejný dokument. Je nutné činit rozdíl mezi termínem vznik firmy a založení firmy – zrod v den zápisu do obchodního rejstříku.

Dva způsoby založení akciové společnosti


bez upisování akcií: Kvantum akcií + jejich jmenovitá cena a upisované investice zakládajících členů jsou ve výši základního majetku a jsou zapsány v zakladatelské listině nebo smlouvě.

s výzvou k upisování akcií: Základní dokument nebo smlouva navíc zahrnuje dobu a místo upisování akcií + dobu a formu splácení upsaných akcií a jejich hodnotu. Je nutné, aby upisovatel splatil ihned min. 10% jmenovité ceny upisovaných akcií (do termínu začátku valné hromady to musí činit 30%). Po ukončení upisování akcií je do 60 dnů sezvána valná hromada.

Orgány akciové společnosti

Existují 2 systémy, podle kterých se orgány akciové společnosti odlišují – dualistický a monistický systém.


Dualistický systém:

valná hromada: Jedná se o vrcholný orgán akciové společnosti a najdeme zde všechny akcionáře. Rozhoduje se na ní o založení společnosti, o pravidlech a orgánech. Další činností valné hromady je dělení a schvalování výnosů a účetní uzávěrka. Mezi akcionáři se hlasy dělí dle množství akcií, které sami vlastní.

představenstvo: Jde o orgán statutární, který vede společnost a koná jejím jménem. Jeho cílem je bezpečné vedení obchodu. Představenstvo se skládá z 3 členů volených na 5 let.

dozorčí rada: Jedná se o orgán kontroly – hospodaření společnosti, účetnictví a další s tím spojené dokumenty. Tato rada se musí skládat min. z 3 členů a jejich množství musí být dělitelné 3. Členové jsou voleni max. na 5 let (valnou hromadou).

Monistický systém:

valná hromada: Pracuje dle stejných zákonitostí jako systém dualistický.

správní rada: kontrolně – správní orgán; 3 členové

statutární ředitel: Statutární orgán, který se jmenován řídící radou.

Zrušení a zánik akciové společnosti

K zlikvidování akciové společnosti dochází svobodně i nuceně. V případě číslo 2 vzniká likvidace na základě soudního nařízení z příčiny stornování oprávnění k podnikání, jestli se nezvolily orgány firmy nebo jestli se po 2 roky za sebou nesvolala valná hromada. K svobodnému zrušení akciové společnosti dojde, když uběhne interval, po který byla vybudována společnost, jestli už dosáhla svých dílů nebo dojde – li k vyslovení se valnou hromadou.

Zastavení akciové společnosti probíhá 2 typy:

s likvidací: Rozhoduje o tom valná hromada (2/3 hlasů ke zrušení). Z tohoto valného shromáždění se udělá notářský zápis. Likvidace se uskuteční za pomoci jmenovaného likvidátora. Ze zrušeného pozůstatku se nejprve vyplatí nároky věřitelům a zbytek se rozdělí podle zákona mezi akcionáře.

bez likvidace: Činnost firmy je zastavena kvůli sloučení 2 a více společností (tzv. fúze), transakcí majetku na akcionáře nebo rozdělením majetku. O těchto krocích má rozhodující slovo valné shromáždění.

Je rozdíl mezi pojmem zrušení a zánik firmy. Akciová společnost zaniká v den, kdy se odstraní z obchodního rejstříku.

další zajímavé články
  • Nebankovní půjčky, kde vám opravdu půjčí
  • Jak na zrušení registrace k Dani z přidané hodnoty (DPH)
  • Půjčky do 10 000 Kč jsou stále dostupné
  • Půjčky pro podnikatele
  • Jak se vyrovnat s dluhy
  • Nebankovní hypotéka
  • Sedm kroků k úspěšnému získání hypotéky na bydlení
  • Předčasné splacení hypotéky se nemusí vyplatit
  • Vyberte si férovou půjčku a získejte peníze zdarma!
  • Víkendová rychlá půjčka do 10 minut