Daki.cz

Ztrácíte se v nabídce finančních produktů u bank a nebankovních společností? Nejsou vám jasné některé pojmy z oboru půjček, hypoték a úvěrů? Na tomto webu bysme vám předkládáme charakteristiky základních finančních produktů. Dozvíte se obecné informace o hypotékách, konsolidacích, případně o půjčkách pro nezaměstnané. Sháníte-li, či nabízíte bezpečné půjčky, pak zkuste inzerci půjček. Perfektní přehled o vašich firemních financích vám zajistí účetní program Money S3!

Tipy na další weby

Zdravotní pojištění OSVČ

Zdravotní pojištění je zákonné pojištění, které je povinné pro každého občana České republiky. Platí tedy zásada, že v každém okamžiku musí mít každý pojištěnec hrazeno pojistné. Slouží k zajištění základní zdravotní péče. Z jeho plateb jsou hrazeny nezbytné lékařské úkony a léky. Zdravotní pojištění vzniká dnem narození a zaniká smrtí pojištěnce nebo ukončením trvalého pobytu v České republice.

Zdravotní pojištění jsou povinni platit i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Mezi ně se řadí také lidé provádějící činnost na základě jiného povolení nebo na základě autorského zákona (např. autoři, umělci).

Povinnosti OSVČ:

·  ohlásit zahájení nebo ukončení výdělečné činnosti (a to do 8 dnů)

·  odvádět zálohy na zdravotní pojištění, v případě takové povinnosti

·  vypočítat si výši pojistného

·  odevzdat přehled o příjmech a výdajích (a to do jednoho měsíce po skončení zdaňovacího období)

·  doplatit případný rozdíl mezi zálohami a skutečnou výši pojistného (a to

do 8 dnů po podání daňového přiznání)

·  na žádost zdravotní pojišťovny předložit účetní doklady pro kontrolu výpočtu pojistného

Výpočet zdravotního pojištění u osob samostatně výdělečně činných se provádí sazbou 13,5% z vyměřovací základu. Vyměřovacím základem jsou v tomto případě příjmy z podnikání po odečtení výdajů vynaložených na jejich dosažení, resp. 50% příjmů po odečtu výdajů. Maximální vyměřovací základ pro rok 2010 činí Kč 1 707 048,-. Maximální měsíční záloha činí Kč 19 205,-. Minimální vyměřovací základ pro rok 2010 činí Kč 11 854,50. Minimální měsíční záloha činí Kč 1 601,-. Tato částka se nevrací ani v případě dosažení ztráty za rozhodné období. Výpočet pojistného se zaokrouhluje vždy na koruny nahoru a platí se v českých korunách.

Platba záloh na zdravotní pojištění se však netýká všech OSVČ. Záleží totiž na tom, zda je jejich výdělečná činnost hlavním nebo pouze vedlejším příjmem. Pokud je hlavním příjmem, záloha je pro ně povinná. Pokud však OSVČ působí v zaměstnání, kde vydělává alespoň minimální mzdu a odvádí z ní zdravotní pojištění, bere se jeho výdělečná činnost pouze jako vedlejší a z ní už není povinen zdravotní pojištění odvádět. Každý měsíc je potřeba posuzovat zvlášť, tzn. že pokud dojde např. k nemoci a OSVČ nedosáhne na minimální mzdu, zaplatí pojistné ze své výdělečné činnosti jako by šlo o činnosti hlavní.

Měsíční zálohy na zdravotní pojištění se vypočítávají z přehledu o příjmech a výdajích za předchozí rok. Podle skutečného dosaženého zisku se na konci roku vypočte skutečná částka, kterou je v případě potřeby OSVČ povinna doplatit. Zároveň bude vyměřen přehled minimálních záloh pro příští rok. Zálohu ve výši Kč 1 601,- musí za první měsíc uhradit i OSVČ, která svou výdělečnou činnost teprve zahajuje.

V případě prokázané neschopnosti práce po celý kalendářní měsíc nemusí OSVČ za tento měsíc hradit zálohu na zdravotní pojištění. Tím se jí však nijak nekrátí povinnost uhradit celoroční zúčtování pojistného vypočtené z dosažených příjmů za rozhodné období.

I v případě OSVČ existují osoby, za které platí zdravotní pojištění stát. Jsou jimi především studenti, starobní, invalidní nebo částečně invalidní důchodci a ženy pečující o nezaopatřené děti. Po podání přehledu o příjmech a výdajích jsou povinni případný vypočtený rozdíl na pojistném doplatit. Naopak přeplatek pojišťovna klientovi vrátí.

Zálohu na zdravotní pojištění je OSVČ povinna uhradit do 8. dne následujícího měsíce. Dnem platby se rozumí den, kdy platba dorazí na účet zdravotní pojišťovny. V případě, že OSVČ během roku změnila zdravotní pojišťovnu, je povinna všem zúčastněným pojišťovnám odvést odpovídající poměrnou část pojistného.

další zajímavé články
  • Jak vydělat nějaké peníze navíc
  • Nebezpečí přepojištění a podpojištění
  • Jak vyhlásit osobní bankrot a jaké jsou podmínky
  • Jak probíhá vyřizování hypotéky
  • Jak v krátkosti investovat do zlata
  • Akce - půjčka 40000 ihned každému
  • Nebankovní hypotéka
  • Výhody a nevýhody aukce půjček
  • Zdravotní pojištění zaměstnanců
  • Kreditní karta pro každého