Daki.cz

Ztrácíte se v nabídce finančních produktů u bank a nebankovních společností? Nejsou vám jasné některé pojmy z oboru půjček, hypoték a úvěrů? Na tomto webu bysme vám předkládáme charakteristiky základních finančních produktů. Dozvíte se obecné informace o hypotékách, konsolidacích, případně o půjčkách pro nezaměstnané. Sháníte-li, či nabízíte bezpečné půjčky, pak zkuste inzerci půjček. Perfektní přehled o vašich firemních financích vám zajistí účetní program Money S3!

Tipy na další weby

Zdravotní pojištění zaměstnanců

Zdravotní pojištění je zákonné pojištění, které je povinné pro každého občana České republiky. Platí tedy zásada, že v každém okamžiku musí mít každý pojištěnec hrazeno pojistné. Slouží k zajištění základní zdravotní péče. Z jeho plateb jsou hrazeny nezbytné lékařské úkony a léky. Zdravotní pojištění vzniká dnem narození a zaniká smrtí pojištěnce nebo ukončením trvalého pobytu v České republice.

Za občana v pracovním poměru odvádí zdravotní pojištění jeho zaměstnavatel. Zaměstnanec se tak stává poplatníkem pojištění a zaměstnavatel plátcem tohoto pojištění. Výše zdravotního pojištění činí 13,5% z vyměřovací základu. Vyměřovacím základem je v tomto případě úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků neboli hrubá mzda. Zaměstnanec se na zdravotním pojištění podílí jednou třetinou (tj. 4,5%), Tato suma mu je každý měsíc strhnuta ze mzdy. Zbylé dvě třetiny (tj. 9%) platí zaměstnavatel. Výpočet pojistného se zaokrouhluje vždy na koruny nahoru a platí se v českých korunách.

Minimálním vyměřovacím základem zaměstnanců je výše minimální mzdy. Ta činí Kč 8 000,-. Minimální výše měsíčního pojištění u zaměstnanců tak činí Kč 1 080,-. Maximálním ročním vyměřovacím základem je 72násobek průměrné mzdy, tj. Kč 1 707 048,-. Pokud by byl úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků vyšší, pojistné z přesahující částky by zaměstnanec již neplatil.

Minimální vyměřovací základ lze snížit na poměrnou část odpovídající počtu kalendářních dnů v případě:

 • že zaměstnanec nebyl v pracovním poměru celý měsíc
 • že zaměstnanci bylo poskytnuto pracovní volno pro důležité osobní překážky v práci
 • že se zaměstnanec stal osobou, za kterou je povinen platit pojistné stát

Zaměstnavatel je povinen:

 • odvádět část pojistného, kterou je povinen hradit za zaměstnance, i část pojistného, kterou je povinen hradit zaměstnanec (a to srážkou z jeho mzdy)
 • oznámit zdravotní pojišťovně nástup zaměstnance do zaměstnání i jeho odchod, a to do osmi dnů
 • oznámit zdravotní pojišťovně zaměstnancovu změnu zdravotní pojišťovny, a to do osmi dnů
 • oznámit zdravotní pojišťovně skutečnost, kdy je stát povinen platit za zaměstnance pojistné
 • zasílat zdravotní pojišťovně kopie záznamů o pracovních úrazech, a to nejpozději do 5. dne následujícího měsíce

Pokud pracuje zaměstnanec u více zaměstnavatelů, odvádí pojistné prostřednictvím toho zaměstnavatele, kterého si zvolí. Pokud má zaměstnanec také příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, je povinen odvádět zdravotní pojištění i z těchto příjmů.

Pokud je vyměřovací základ zaměstnance nižší než minimální mzda, musí zaměstnanec prostřednictvím svého zaměstnavatele zdravotní pojišťovně doplatit pojistné ve výši 13,5% z rozdílu těchto základů. Pokud je však vyměřovací základ zaměstnance nižší z důvodu překážek na straně organizace, musí tento rozdíl uhradit zaměstnavatel.

Do úhrnu příjmů se nezahrnuje:

 • odstupné, odchodné a odbytné
 • náhrada škody
 • věrnostní přídavek horníků
 • odměny vyplacené dle zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích
 • jednorázová sociální výpomoc zaměstnanci na překlenutí mimořádně obtížných životních poměrů vzniklých v důsledku živelní pohromy, požáru, ekologické nebo průmyslové havárie nebo jiné závažné události
 • plnění poskytnutá poživateli starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně po uplynutí jednoho roku ode dne skončení zaměstnání

Úhrady zdravotního pojištění náleží soukromým zdravotním pojišťovnám. Každý občan může být pojištěn pouze u jedné ze zdravotních pojišťoven a zároveň si může sám zvolit, jakou zdravotní pojišťovnu si vybere. Pojišťovnu lze změnit, a to jednou za rok, k počátku kalendářního čtvrtletí. Změnu pojišťovny je zaměstnanec povinen do osmi dnů ohlásit zaměstnavateli. Zdravotní pojišťovně je plátce povinen ohlásit taktéž do osmi dnů změnu zaměstnavatele.

Volba zdravotní pojišťovny nemůže být uplatněna:

 • u narozených dětí

Narozené dítě se stává pojištěncem té zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna jeho matka. Změnu pojišťovny lze provést po přidělení rodného čísla.

 • u vojáků ve službě a u žáků vojenských škol

Ti jsou ze zákona pojištěni u Vojenské zdravotní pojišťovny.

 • při sloučení pojišťoven

Změnu lze provést v souladu se základními podmínkami pro změnu zdravotní pojišťovny.

další zajímavé články
 • Půjčka 5000 Kč před výplatou
 • Jak vydělat nějaké peníze navíc
 • Kreditní karta pro každého
 • Pojištění odpovědnosti
 • Co je a jak na pasivní finanční příjem
 • ING Konto
 • Kontokorentní úvěr
 • Půjčka v hotovosti stále ještě existuje
 • Půjčka 5000 Kč z pohodlí domova
 • Půjčka bez doložení příjmu